✕  Lukk søk
Bachelor

Helse- og idrettsledelse

Bli med på å forme morgendagens idrettsgleder med kompetansen fra en Bachelor i helse- og idrettsledelse. Her vil du lære hva som kreves av deg for å bli en god leder innen norsk idrett, folkehelse- og frivillighetsarbeid.

Studer helse og idrettsledelse på Høyskolen Kristiania. Her ser du barn på en fotballbane som dribler ballen mellom kjegler. Fotballtreneren står i bakgrunnen.

Gjør lidenskapen din til et levebrød!

Det finnes mange jobber som venter på å fylles i sportens verden. Selv om idrettsutøver og trenere er de mest synlige, er det enda flere arbeidsplasser å hente. Norsk idrett er en kompleks bransje, som trenger ledere med kompetanse innen markedsføring, juss, økonomi og strategi – på lik linje med andre norske og internasjonale bransjer. Denne etterspurte kompetansen vil en Bachelor i helse- og idrettsledelse gi deg.

En bransje i utvikling

Norsk idrett har et historisk perspektiv endret seg fra å fokusere på militært forsvar og klassekamp, til folkehelse. Før handlet folkehelse i stor grad om hva sykdom er, mens det i dag er fokus på livsstil og hva som forårsaker sykdom. Samfunnet trenger mennesker som kan imøtekomme kravene til lederkompetanse innen idrett og folkehelse. Det er behov for ledere som kan  bidra til at den nødvendige utviklingen fortsetter. Ta en Bachelor i helse- og idrettsledelse som gjør deg rustet til å møte dagens og fremtidens utfordringer innen norsk idrett.

Studiet er utarbeidet med den hensikt å fremme gode ledere og godt lederskap innen norsk idrett, folkehelse- og frivillighetsarbeid. Du vil lære om hva som kjennetegner disse sektorene, hvilke muligheter og utfordringer hver av dem møter i fremtiden og hvilke synergieffekter som kan oppstå mellom dem.

I løpet av bachelorstudiet får du kunnskaper og ferdigheter innen økonomi, markedsføring og ledelse, som gjør deg i stand til å bli en god leder. Du vil lære deg arbeidsmetoder, kritisk tenkning og praktisk tilnærming til problemstillinger.

Bachelor i helse- og idrettsledelse vil gi deg forståelse for den samfunnsbetydningen idrett, folkehelse og frivillig arbeid har, og hvilke hensyn som må tas som leder innenfor dette feltet. Studiets sammensetningen av emner, samt blandingen av praktiske og teoretiske tilnærminger, gir deg en yrkesrettet og samfunnsrelevant utdanning.

Studiet undervises av en engasjert fagstab som har lang og bred erfaring med forskning og undervisning innenfor fagfeltet. Gjennom studiet vil du lære å jobbe prosjektbasert og du vil lære deg teoretiske prinsipper som du må omsette til praktiske ferdigheter.

Det legges stor vekt på nærhet til idrettsklubber og praksis. Gjennom studiet vil det bli benyttet eksterne foredragsholdere, ekskursjoner, praktiske prosjektoppgaver mot reelle næringsaktører, seminarer og praksisperiode.

Gjennom en god blanding av teori og praksis vil vi sette deg i stand til å lære av hva som er blitt gjort tidligere, hva som gjøres i dag og hva som bør gjøres i fremtiden.

I fjerde semester på dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

Australia

  • University of Queensland, Brisbane

England

  • University of Hertfordshire, Hatfield

På dette studiet har du i ditt andre studieår muligheten for utveksling eller å ta et valgfritt emne på enten 30 studiepoeng eller to emner på 15 studiepoeng. Slik får du et helt semester til fordypning i det som passer deg best.

Se oversikten over valgemner

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

  • Generell studiekompetanse
  • Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen
  • Realkompetanse

Bachelorstudenter på Bachelor i helse- og idrettsledelse må også levere politiattest. Dette fås på ditt lokale politikammer.

Les mer om opptakskravene

Søkere til helsefag må fremlegge politiattest i henhold til universitets- og høyskoleloven §4-9:

«I studier der studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier, kan det kreves å fremlegge politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd, ved opptak til eller underveis i studiet.»

For søkere med utdanning fra utlandet gjelder egne tilleggskrav.

Etter en treårig Bachelor i helse- og idrettsledelse vil du ha kunnskapen og ferdighetene som gjør deg i stand til å jobbe med idrettslag, idrettsforeninger, idrettskretser, idrettsforbund og handikapforbundet. Bachelorgraden kan kvalifisere deg for ulike stillinger innen kommunale og offentlig tjenester, slik som frisklivssentraler eller som aktivitetsleder ved seniorsentre, barnehage eller skolesektoren.

Akademier og private tilbydere av idrett- og helsetjenester, HR og bedriftshelsetjeneste, treningssenterbransjen og egenorganiserte idrettsaktiviteter er også arenaer du kan være egnet å jobbe med. I tillegg er det behov for kompetansen din i frivillige foreninger og interesseorganisasjoner med helsefremmende arbeid.

Det finnes flere relevante mastermuligheter med en bachelorgrad i helse- og idrettsledelse. Det enkelte studiested foretar opptaket og vurderer alle søkere individuelt. Opptakskravene varierer og enkelte studier kan stille krav om ekstra fag innen for eksempel idrett- eller helsefag.

Vi gjør også oppmerksom på at det er ulike søknadsfrister ved forskjellige studiesteder og at disse ofte er tidlig på året.

Høyskolen Kristiania

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Molde

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

 

NB: Listen er ikke utfyllende. Opplysninger om mastermuligheter er innhentet oktober/november 2018. Du er selv ansvarlig for å verifisere videre påbyggingsmuligheter. Høyskolen Kristiania fraskriver seg et hvert ansvar for andre skolers behandling av søkere og/eller til enhver tid gjeldende opptakskrav.