✕  Lukk søk
Master

Ledelse

En leder er mye mer enn bare en sjef, og ledelse av kunnskapsrike medarbeidere krever mer kompetanse enn noensinne.

NHOs årlige kompetansebarometer viser at det norske arbeidsmarkedet vil etterspørre stadig mer ledelseskompetanse i årene som kommer. Med en mastergrad i ledelse fra Høyskolen Kristiania blir du en ettertraktet kandidat som kan bidra til økt verdiskaping i både private og offentlige virksomheter.

En master i ledelse gir deg kunnskap om hvordan du kan bruke ledelse og styring som verktøy, se helheten i hva som kreves for å drive prosesser framover, og hvordan man leder andre i ulike situasjoner.

Noe du lurer på? Vi hjelper deg gjerne! Bestill veiledning her!

Studiet har en klar profil mot ledelsesfeltet og gir deg bred innsikt og praktiske ferdigheter i å planlegge, gjennomføre og lede endrings- og utviklingsarbeid. Det differensierer dette masterstudiet fra for eksempel en master i siviløkonomi.

Undervisningen gir deg oppdatert forskningsbasert kunnskap innenfor ledelse i bred forstand. Du lærer å forstå og vurdere forskningsresultater, og anvende disse i praksis for å analysere og vurdere hvordan organisasjoner fungerer når de er i endring og utvikling.

Med praktiske caser fra næringsliv og offentlig forvaltning lærer du å planlegge, gjennomføre og presentere prosjekter i samarbeid med andre.

Master i ledelse er delt inn i tre hovedtemaer:

 • endring og innovasjon i organisasjoner
 • styring og ledelse som virkemidler
 • ledelse av medarbeidere og deg selv

Slik danner du et solid grunnlag for framtidige lederposisjoner og blir attraktiv for mange typer jobber. Om du er særlig interessert i forskning, vil en mastergrad fra dette studiet kvalifisere deg for opptak til et ph.d.-studium.

Undervisningen vil gi deg oppdatert kunnskap om forskningsfronten på aktuelle problemstillinger innenfor ledelse i bred forstand. Du lærer å forstå og vurdere forskningsresultater, og anvende disse i praksis for å analysere og vurdere hvordan organisasjoner fungerer når de er i endring og utvikling.

Du vil være en aktiv deltaker i undervisningen gjennom å jobbe med praktiske caser fra næringsliv og offentlig forvaltning, presentere prosjekter og skrive prosjektoppgaver. Du vil lære å planlegge og gjennomføre prosjekter i samarbeid med andre.

Du vil få en bred kunnskap som gjør deg attraktiv for mange typer jobber i både offentlig og privat sektor, og et solid grunnlag for fremtidige lederposisjoner.

Progresjonen i studiet går fra generelle teorier om styring og ledelse, teorier om endringer og utvikling, mot spissing mot ledelse på individnivå i tredje semester.

1. tema – Indirekte ledelse

Det første temaet er virkemidler for styring og ledelse, som vi har kalt «indirekte ledelse».

 • Dette temaet innledes første semester med grunnleggende teori om styring og ledelse som begreper og anvendte virkemidler. Her introduseres organisasjonsteori i et rasjonelt perspektiv som grunnlagsforståelse for tankegangen rundt virkemidler.
 • I andre semester følges dette temaet opp gjennom to emner om sentrale virkemidler for styring i en organisasjon: Strategi og økonomi. Teoriene i begge disse emnene vil relateres til de grunnleggende betraktningene om virkemidler introdusert i første semester.
 • I tredje semester følges dette temaet opp gjennom emnet lederutvikling. Lederutvikling er et virkemiddel for å «styre» ledelse, dvs. innrette ledere i organisasjonen mot bestemte kompetanser og holdninger som skal bidra til organisasjonens mål.

2. tema – Endring og utvikling som kontekst

Det andre temaet er endring og utvikling som kontekst for ledelse. Dette temaet innledes også i første semester med et emne som gir grunnlagsteori for et endringsperspektiv på organisasjonen, organisasjoner i endring. Dette emnet bygger også på organisasjonsteori. Videre vil temaet spisses mot to forskningsfelt som har endring som grunntema: Kunnskapsutvikling og innovasjon.

 • I første semester vil emnet kunnskapsledelse gi grunnlagsteori om hva kunnskap er, generiske modeller for hvordan kunnskap utvikles, samt ledelse av kunnskapsutvikling i en organisasjon.
 • I andre semester vil fokuset være på utvikling i form av innovasjon. Emnet innovasjonsledelse tar for seg grunnlagsteori om hva innovasjon er, hvordan innovasjon skjer internt i virksomheter, og ledelse av slike prosesser. Begge disse emnene vil knyttes opp imot grunnlagsteorier om endring fra første semester.

3. tema – Utøvelse av ledelse

Det tredje temaet er utøvelse av ledelse, det vi kaller «direkte ledelse», på individnivå og i samhandling med medarbeidere.

 • Dette temaet starter i andre semester, med emnet ledelse og samspill. Forholdet mellom leder og medarbeider er grunnleggende i ledelsesforskning, og samspillet mellom dem en viktig kontekstuell forståelse for mer individuelle teorier.
 • Dette temaet følges opp i tredje semester med to emner med teori og forskning på individnivå: Individets psykologi og selvledelse. Psykologiske innfallsvinkler i ledelsesforskningen har mye fokus på persolighet, og teorier i dette emnet vil ta opp betydningen for personlighet og andre individuelle aspekter for relasjonen mellom ledere og medarbeidere som var tema i andre semester.
 • Selvledelse et er forskningsfelt som omhandler hvordan ledere og medarbeidere kan regulere, motivere og styre seg selv, og hvordan ledere kan fasilitere selvledelse hos andre. Teorifeltet denne forskningen bygger på er psykologiske teorier, i hovedsak på individnivå.

Metodefag

Emnene i metode er tett knyttet til de overnevnte temaene.

 • Kvantitative metoder og statistikk er sentralt å inkludere som verktøy for både å kunne gjennomføre undersøkelser internt i organisasjonen, og for å evaluere og vurdere andre studier og forskning med et kritisk blikk. Ikke minst gir begge metodefagene et godt vitenskapelig grunnlag for å gjennomføre egen forskning både i masteroppgaven og i en eventuell videre forskerutdanning.
 • Kvalitativ metode er svært mye brukt i ledelsesforskningen, og er et viktig verktøy for å planlegge, analysere, gjennomføre og evaluere prosesser og tilstander relatert til ledelse i en organisasjon. Dette emnet vil ha betydelige innslag av forskningsartikler om ledelse med kvalitativ metodebruk.

Progresjon

Første semester

Første semester inkluderer teorier om ledelse og styring, organisasjonsteori, teorier om endring, samt teorier om kunnskap og ledelse av kunnskapsorganisasjoner. Dette skal gi en teoretisk breddeforståelse av den konteksten ledelse foregår i.

Videre inkluderer første semester et emne i kvantitativ metode. Metodekunnskapen er viktig både for å tolke og drøfte forskningslitteraturen i studiet, og for å starte en prosess med å drøfte mulige innfallsvinkler til masteroppgaven. Dette semesteret vil også inkludere en workshop relatert til masteroppgaveforberedelser, hvor vitenskapsteori og forskningsgrunnlag vil være hovedtema.

Andre semester

I andre semester bygger vi på dette teoretiske grunnlaget og spisser fokuset mer mot ledelse som forankret i sosiale prosesser i organisasjonen. Det inkluderer teori om ressursbasert strategi, som bygger på kunnskapsteori fra første semester, teori om innovasjon og ledelse av innovasjonsprosesser, som bygger både på teorier om styring og ledelse samt organisasjonsendringer fra første semester, og teorier om ledelse i samspill.

I dette semesteret vil vi trekke paralleller mellom de ulike emnene ved å vise hvordan ulike måter å teoretisere rundt sosiale prosesser har implikasjoner for ledelsesforskning. Videre vil økonomisk styring og analyse bringe inn økonomi som kontekst og redskap for å planlegge og gjennomføre endringer samt styre og lede disse.

Tredje semester

Tredje semester er konsentrert om spesialisert kunnskap om ledelse på individnivå, herunder både psykologiske teorier om ledere og medarbeidere som personer, utvikling av ledere, samt selvledelse. I dette semesteret vil ledelsesteoriene knyttes opp mot forståelsen av organisatorisk kontekst som er opparbeidet de to første semestrene.

Hele studiet preges således av et «contingency»- perspektiv: teorier og forskning på ledelse, og ikke minst ledelse i praksis,  må knyttes til den virkeligheten lederen opererer i.

Masterstudiet i ledelse har få studenter i hver klasse, og vi legger stor vekt på aktiv deltakelse i klasserommet, både individuelt og i grupper. Du vil jobbe mye med prosjekt- og eksempeloppgaver, og du vil delta i forskningsprosjekter. Vi har dessuten svært aktive forelesere som evner å engasjere til debatt og kritisk tenkning, og vi forventer at du også er aktiv og kritisk.

I tillegg vil du gjøre et større selvstendig forsknings- eller utredningsprosjekt (masteroppgaven) som kan knyttes til relevante organisasjoner du ønsker å jobbe i etter endt studium.

Trykk på modellen for å åpne i ny fane

I løpet av masterløpet ditt har du muligheten til å søke om utveksling hos følgende studiesteder i utlandet:

England

 • University of Hertfordshire, Hatfield

For å kunne søke på studiet må du oppfylle følgende krav:

 • Karaktersnitt fra bachelorgraden din er minimum 3,0

I tillegg må du ha minst 80 studiepoeng innen økonomisk-administrative fag, hvorav det i:

 • metodefag kreves at kandidatene har tatt et innføringsemne i samfunnsvitenskapelig metode på 7,5 studiepoeng
 • økonomifag kreves at kandidatene har tatt et innføringskurs i bedriftsøkonomi på 7,5 studiepoeng
 • organisasjonspsykologi eller organisasjonsteori kreves at kandidatene har tatt 7,5 studiepoeng

Les mer om opptakskravene

Dette masterstudiet gir deg kompetanse til en rekke jobber i både privat og offentlig sektor. Studiet er særlig rettet mot mellomledere, som beveger seg i en kompleks virkelighet mellom toppledelse og operativ virksomhet.

Du vil bli en attraktiv medarbeider i stillinger som blant annet prosjektleder og koordinator i endringsprosesser, prosessleder, konsulent i HR-relaterte funksjoner og juniorkonsulent i større rådgivningsbedrifter.

I offentlig sektor er det økende behov for medarbeidere med høy utdanning i ledelse og administrasjon til store og komplekse virksomheter.

 • Nanna Nyquist står smilende mot kamera. Hun har på seg en grå turtleneck. Hun har sorte briller og rundt halsen har hun et smykke, og et nøkkelkort med logoen til Høyskolen Kristiania på. Bak henne kan man se lyse vinduer som viser deler av landskapet i Oslo sentrum.

  Møt studenten

  Ønsker du å bli en leder som henger med i digitaliseringen? på Master i ledelse på Høyskolen Kristiania lærer masterstudentene om fremtidens teknologi, og hvordan som ledere kan tilpasse seg dette.

  Les mer
 • Møt faglig studieleder

  Master i ledelse handler om det å forstå organisasjoner og hvordan disse endres og utvikles, styring og ledelse som virkemidler, og samspillet mellom ledere og medarbeidere, sier førsteamanuensis Jarle Bastesen.

  Les mer
 • elina-b-bjorck

  Hva sier bransjen?

  Vår nye Master i ledelse legger stor vekt på å knytte undervisningen opp mot reelle problemstillinger, men hva sier bransjen?

  Les mer
 • Mastergrad Ledelse

  Hvorfor bør man ta en mastergrad i ledelse?

  Mange lurer på om de egentlig trenger en mastergrad. Er det ikke lenger nok med en bachelorgrad?

  Les mer