✕  Lukk søk

Tilrettelegging i studiehverdagen

Har du behov for tilrettelegging i din studiehverdag?

Studenter som har funksjonsnedsettelse, dysleksi eller plager som medfører en ulempe i studiesituasjonen kan få tilrettelegging i studiehverdagen og til eksamen. Gjennom samtaler med deg kartlegger vi ditt behov for tilrettelegging. Vi kan være behjelpelig med å ta kontakt med fagmiljøene og andre aktuelle instanser dersom du har behov for det. Det er viktig at du tar kontakt med oss så snart som mulig slik at vi sammen kan finne gode løsninger.

Har du ADHD og behov for tilrettelegging av undervisning, rom og/eller eksamen?

Som høyskole skal vi vurdere hva slags type tilrettelegging du har behov for. Deretter tar vi saken videre til rette instans.

Vi tilrettelegger din studiehverdag i samarbeid med deg, så langt det er mulig.

Du har også mulighet til å bestille pensum på lydbok. Les mer om dette på NLB.NO

Har du Asperger syndrom og behov for tilrettelegging av undervisning, rom og/eller eksamen?

Som høyskole skal vi vurdere hva slags type tilrettelegging du har behov for. Deretter tar vi saken videre til rette instans.

Vi tilrettelegger din studiehverdag i samarbeid med deg, så langt det er mulig.

Dersom du er student med bevegelseshemming kan du ha ulike behov for tilrettelegging i din studiehverdag. Se også punkt 2 om fysisk tilgjengelighet.

Som høyskole skalvi vurdere hva slags type tilrettelegging du har behov for. Deretter tar vi saken videre til rette instans.

Har du problemer med å lese lange tekster, for eksempel på grunn av AD/HD eller dysleksi? Ønsker du å få pensum på lydbok? Les mer på NLB.NO

Oslo:

Lokalene som Høyskolen Kristiania disponerer i Kvadraturen, Fjerdingen og Vulkan er tilrettelagt for studenter og ansatte med nedsatt funksjonsevne. Rullestolbrukere har tilgang til alle klasserom i alle bygg.

Det er handicaptoaletter tilgjengelig i disse byggene:

 • Campus Kvadraturen: A-6, C-1, C-3, C-4, B-3, B-U og P-1
 • Campus Fjerdingen: HC-toaletter i det fleste etasjer
 • Campus Vulkan: HC -toaletter i 1. etasje
 • Campus Spikersuppa: HC-toalett i 2., 3., 4. og U1 etasje

Evakuering: Det er to rømningsstoler plassert i A-6 og A-4 i kvadraturen. Det ligger branntepper i rømningsstolene, samt at det er brannteppe i kantinekjøkkenet.

Parkering: Vi har dessverre ikke mulighet til å tilby parkering på høyskolen. Handikapparkering finnes på offentlige steder i nærheten av høyskolen.

For studenter med behov for ytterligere spesiell tilrettelegging må det tas kontakt med avdeling for studentoppfølging for å gjøre tilpasninger så snart som praktisk mulig.

Bergen:

Lokalene som Høyskolen Kristiania disponerer i Bergen er tilrettelagt for studenter og ansatte med nedsatt funksjonsevne. Rullestolbrukere har tilgang til alle klasserom i bygg.

Det er handicaptoaletter tilgjengelig i disse byggene:

 • C. Sundtsgt. 27/33: 4. etasje i nr.27 og 5. etasje i nr.33.
 • Kalfarveien 78C: 2. etasje og 3.etasje.

Evakuering: Det er to rømningsstoler i Kalfarveien 78C: 3 etg. og 4 etg. Det ligger branntepper i rømningsstolene.

Parkering: avgiftsparkering i parkeringskjeller og fjellhall, og handicapparkering i fjellhall.

For studenter med behov for ytterligere spesiell tilrettelegging må det tas kontakt med avdeling for studentoppfølging for å gjøre tilpasninger så snart som praktisk mulig.

Blir du syk under utdanningen kan du ha rett på sykestipend fra Lånekassen. Sykestipend betyr at lån gjøres om til stipend. Du kan få sykestipend for inntil 4 måneder og 2 uker i løpet av et undervisningsår. Du vil ikke bli regnet som forsinket i studiet i denne perioden.

Mentorordningen er for deg som trenger praktisk bistand og veiledning for å mestre utdanningsløpet ditt, og fortrinnsvis for deg som mottar utdanningsstøtte fra NAV.

Ordningen fungerer som frikjøp av en medstudent som kan bistå faglig, sosialt eller praktisk på opplæringsstedet. Varigheten av perioden tilpasses ditt behov. Tilskudd til mentor kan vare i inntil seks måneder, men personer med nedsatt arbeidsevne og særlige behov kan få forlenget tiltaket i inntil tre år. Ta kontakt med din studierådgiver dersom du ønsker mer informasjon om mentorordningen.

Du kan i enkelte tilfeller søke om permisjon fra ditt studium.

Du kan få permisjon inntil 2 semesterDu kan få hjelp til å søke hos avdeling for studentoppfølging på ditt campus.

NB!: Dokumentasjon tilknyttet søknad om permisjon skal lastes opp i studentweb, nærmere informasjon om hvordan du laster opp finner du her. Dokumenter kan eventuelt leveres fysisk i resepsjonen eller til din studierådgiver i avdeling for studentoppfølging.

Det er Avdeling for studentoppfølging som behandler søknaden.

 • Kontakt Avdeling for studentoppfølging om du har spørsmål rundt søknadsprosessen. Søknaden vil bli behandlet så raskt som mulig. I perioder med lang behandlingstid, vil du få et foreløpig svar fra oss innen en måned fra søknadsdato.

Når kan du søke om permisjon?

Permisjon er et tidsbegrenset opphold i ditt studium. Du kan få innvilget permisjon av følgende grunn:

 • Graviditet eller omsorg for barn (gjør deg kjent med lånekassens retningslinjer for foreldrestipend og permisjon her)
 • førstegangstjeneste
 • langvarig sykdom
 • andre tungtveiende årsaker

For å få innvilget permisjon må du ha gjennomført studier ved Høyskolen Kristiania i minst ett semester. Du kan normalt få innvilget permisjon for inntil to semestre.

Hva gjør du hvis søknaden blir avslått?

 • Du kan klage hvis du får avslag på søknaden
 • Du må sende klagen til Avdeling for studentoppfølging og søknaden vil så bli vurdert på nytt
 • Dersom du har nye opplysninger må du også sende inn tilleggsinformasjon
 • Hvis klagen blir avslått blir den sendt til klagenemda ved Høyskolen Kristiania for ny behandling, se lov om universiteter og høyskoler § 5-1 nr 1 (Lovdata.no).
  Du kan ikke klage på klagenemdas vedtak i en klagesak.

Vær oppmerksom på følgende:

 • I permisjonstiden kan det vedtas endringer i program- og emneplaner, for eksempel endring av pensum, arbeidskrav og eksamensformer.
 • Når du er i permisjon er du selv ansvarlig for å holde deg orientert om endringer i frister og regler for program- og emneplaner, og foreta eventuelle fagvalg.
 • Er du allerede student i løp på et av våre studier, må studieplassen sies opp innen henholdsvis 15. januar (vårsemesteret) og 1. september (høstsemesteret). Dette gjelder også for studenter i permisjon. Ved for sen oppsigelse betales kommende semesters avgift fullt ut. Hvis du ikke vil komme tilbake til studiet etter permisjonen må du gi uttrykkelig beskjed om oppsigelse av studieplassen din til Avdeling for studentoppfølging.
 • Dine rettigheter står beskrevet i forskrift om opptak, studier, grader og eksamen §3-8 (Lovdata.no) og høyskolens interne retningslinjer publisert på nettsiden.

 

Slik søker du permisjon-fagskole

Du kan få permisjon inntil 2 semester

Du kan få hjelp til å søke hos avdeling for studentoppfølging på ditt campus.

NB!: Dokumentasjon tilknyttet søknad om permisjon skal lastes opp i studentweb, nærmere informasjon om hvordan du laster opp finner du her. Dokumenter kan eventuelt leveres fysisk i resepsjonen eller til din studierådgiver i avdeling for studentoppfølging.

Det er Avdeling for studentoppfølging som behandler søknaden.

 • Kontakt Avdeling for studentoppfølging om du har spørsmål rundt søknadsprosessen. Søknaden vil bli behandlet så raskt som mulig. I perioder med lang behandlingstid, vil du få et foreløpig svar fra oss innen en måned fra søknadsdato.

Når kan du søke om permisjon?

Permisjon er et tidsbegrenset opphold i ditt studium. Du kan få innvilget permisjon av følgende grunn:

 • Graviditet eller omsorg for barn (gjør deg kjent med lånekassens retningslinjer for foreldrestipend og permisjon her)
 • førstegangstjeneste
 • langvarig sykdom
 • andre tungtveiende årsaker

For å få innvilget permisjon må du ha gjennomført studier ved Fagskolen Kristiania i minst ett semester. Du kan normalt få innvilget permisjon for inntil to semestre.

Hva gjør du hvis søknaden blir avslått?

 • Du kan klage hvis du får avslag på søknaden
 • Du må sende klagen til Avdeling for studentoppfølging og søknaden vil så bli vurdert på nytt
 • Dersom du har nye opplysninger må du også sende inn tilleggsinformasjon
 • Hvis klagen blir avslått blir den sendt til klagenemnda ved Fagskolen Kristiania for ny behandling, se forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Kristiania § 5-5. Klageinstans nr 1-2 (Lovdata.no).
 • Du kan ikke klage på klagenemdas vedtak i en klagesak.

Vær oppmerksom på følgende:

 • I permisjonstiden kan det vedtas endringer i program- og emneplaner, for eksempel endring av pensum, arbeidskrav og eksamensformer.
 • Når du er i permisjon er du selv ansvarlig for å holde deg orientert om endringer i frister og regler for program- og emneplaner, og foreta eventuelle fagvalg.
 • Er du allerede student i løp på et av våre studier, må studieplassen sies opp innen henholdsvis 15. januar (vårsemesteret) og 1. september (høstsemesteret). Dette gjelder også for studenter i permisjon. Ved for sen oppsigelse betales kommende semesters avgift fullt ut. Hvis du ikke vil komme tilbake til studiet etter permisjonen må du gi uttrykkelig beskjed om oppsigelse av studieplassen din til Avdeling for studentoppfølging.

Dine rettigheter står beskrevet i Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) §28 (Lovdata.no)

Du kan søke om tilrettelagt eksamen hvis din funksjonshemming eller helsetilstand fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen.

Eksamenskontoret vurderer hva slags tilrettelegging du kan få på grunnlag av opplysninger i søknaden. Tilretteleggingen skal ikke være så omfattende at det gir deg en fordel sammenliknet med andre studenter. Det vil si at du ikke nødvendigvis får innvilget det du har søkt om.

Du kan for eksempel søke om: 

 • Forlenget tid
 • Bruk av PC
 • Mulighet for å sitte på mindre rom

Søknadsfrist for tilrettelagt eksamen er 15. februar for våremner og 15. september for høstemner. For å få rett til tilrettelagt eksamen må det legges ved dokumentasjon fra sakkyndig.

Ved akutt endring i din helsesituasjon ta kontakt med din studierådgiver for videre veiledning.  

Les mer om helsetilbud som studentsamskipnadene har her:

Høyskolen Kristiania har en egen sosialrådgiver som er tilgjengelig for alle våre studenter.

Sosialrådgiver har fast kontor på campus kvadraturen i Prinsens gate 7-9.

Alle som studerer på høyskolen Kristiania i Oslo har mulighet til å booke tid hos sosialrådgiver, men oppmøtested er i prinsens gate. Sosialrådgiver er et lavterskeltilbud hvor du kan snakke om alt som berører din studiehverdag.

Ved behov er det også mulighet for flere samtaler og regelmessig oppfølging.